Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W 51. KONGRESIE NAUKOWYM POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO

(zgłoszenia indywidualne)

I. REJESTRACJA UCZESTNICTWA

Zgłoszenia uczestnictwa w 51. Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego będą przyjmowane przez Biuro Kongresowe PTU wyłącznie drogą elektroniczną ze strony internetowej kongresu: kongres2021.pturol.org.pl
Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą nie będą respektowane.

Aby dokonać zgłoszenia uczestnictwa, należy wypełnić odpowiedni formularz, tzn. przeznaczony dla lekarza, pielęgniarki, studenta medycyny, fizjoterapeuty lub innego uczestnika (np. przedstawiciela firmy farmaceutycznej, sprzętowej, wydawnictwa i in.). Wszystkie formularze zgłoszenia znajdą Państwo w sekcji „Zgłoszenie uczestnictwa”.

Osoby towarzyszące (dotyczy wyłącznie udziału w Wieczorze PTU) nie dokonują samodzielnie zgłoszenia, ich uczestnictwo jest odnotowane (w razie potrzeby) w formularzu zgłoszenia lekarza.

Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel firmy farmaceutycznej lub produkującej (sprzedającej) sprzęt medyczny.

II. REZERWACJA ZAKWATEROWANIA

Uczestnik rezerwuje zakwaterowanie we własnym zakresie bezpośrednio w wybranym przez siebie hotelu.
 

Hotel Double Tree by Hilton 
Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa

Rezerwacje: Doubletreewarsaw.reservations@hilton.com
Koszt pokoju 1-osobowego - 360 PLN+VAT za dobę ze śniadaniem,
Koszt pokoju 2-osobowego - 425 PLN+VAT za dobę ze śniadaniami.
Hotel Boss
Ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa

Katarzyna Parzyszek
Event Manager
Tel. +48 22 51 66 319, Tel. kom. +48 506 381 571
e-mail: katarzyna.parzyszek@hotelboss.pl

III. REGULAMIN OPŁAT

Wszelkich wpłat należy dokonywać przelewem na konto Polskiego Towarzystwa Urologicznego:


Pekao S.A. V ODDZIAŁ W WARSZAWIE
76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

Prawo do obniżonej stawki opłaty kongresowej przysługuje wyłącznie tym członkom PTU (w tym członkom SAU), którzy w terminie, tj. do 31 marca 2021 roku, opłacą składkę roczną PTU. W przypadku członków PTU (w tym członków SAU), którzy nie opłacą składki członkowskiej lub opłacą ją po terminie, opłata kongresowa będzie naliczana tak jak w przypadku osób niebędących członkami PTU (zgodnie z tabelą opłat zatwierdzoną przez ZG PTU – patrz zakładka Podstawowe informacje/koszt uczestnictwa).

UWAGA!

System rejestracji dokona automatycznego podliczenia kosztów związanych z udziałem w kongresie, poda ostateczny termin wpłaty oraz numer konta PTU.
Wysokość opłaty rejestracyjnej jest uzależniona m.in. od daty dokonania przelewu (patrz tabela opłat):

Grupa Do 12.09.2021 Od 13.09.2021
do 10.10.2021
Od 11.10.2021
OPŁATA REJESTRACYJNA (brutto)
Członkowie PTU* 700 zł 800 zł 850 zł
Członkowie Sekcji Adeptów Urologii (SAU) 500 zł 550 zł
Osoby niebędące członkami PTU, w tym przedstawiciele firm** 850 zł 900 zł
Pielęgniarki 120 zł 150 zł
Fizjoterapeuci urologiczni 120 zł 150 zł
Studenci medycyny 120 zł
UROCZYSTA KOLACJA (brutto)
Uczestnik*** 200 zł 250 zł

*Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 700/500 zł pod warunkiem opłacenia w terminie, tj. do 31 marca 2021 roku, składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób nie będących członkami PTU.

** W Kongresie mogą wziąć udział przedstawiciele firm, które wykupią powierzchnię wystawienniczą lub inne świadczenia sponsorskie.

*** Za osobę towarzyszącą (dotyczy wyłącznie udziału w Kolacji) nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel (pracownik) firmy uczestniczącej w Kongresie.

UWAGA!

 1. Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni członkowie honorowi PTU.
 2. Prawo do upustu w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej mają członkowie rzeczywiści PTU, którzy ukończyli 70. rok życia.
 3. Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (2 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 15 lipca 2021 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).

W ramach opłaty rejestracyjnej Organizatorzy kongresu zapewniają:

 • wstęp na obrady
 • wstęp na wystawę firm
 • lunche w dniach 21 i 22 października 2021
 • materiały kongresowe
 • certyfikat uczestnictwa (dot. wyłącznie lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek)

IV. WARUNKI REZYGNACJI

Uczestnik, który poinformuje na piśmie o rezygnacji z uczestnictwa w kongresie do 5 września 2021 roku, otrzyma zwrot poniesionych kosztów w wysokości 100%. Rezygnacje zgłoszone w terminie 6 września – 30 września 2021 upoważniają do zwrotu 50% poniesionych kosztów. Po 1 października 2021 nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów.

Powiadomienie o rezygnacji należy przesłać e-mailem (kongresptu@ptu.net.pl), pocztą (Biuro Kongresowe PTU, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa) lub faxem (+48 22 845 69 10). W piśmie należy podać numer konta, na które Biuro Finansowe PTU powinno dokonać zwrotu wniesionych opłat.

V. FAKTURY

Uczestnicy zjazdu, którzy chcą otrzymać fakturę, są proszeni o podanie danych do fakturowania w odpowiednim miejscu formularza zgłoszenia (nazwa płatnika, adres, NIP, kwota zapłaty). Faktura zostanie wystawiona po otrzymaniu przez PTU wpłaty wynikającej ze zgłoszenia.

VI. ZGODNOŚĆ Z KODEKSEM PRZEJRZYSTOŚCI (INFARMA)

 1. Wszyscy uczestnicy Kongresu otrzymają identyfikatory. Ich wzory graficzne będą uzależnione od statusu uczestnika (identyfikator dla osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących obrót produktami leczniczymi będzie się różnił od identyfikatorów pozostałych uczestników, np. przedstawicieli firm, pielęgniarek).
 2. Organizator Kongresu prześle przed Kongresem wzory identyfikatorów do firm zrzeszonych w INFARMIE.
 3. PTU, jako beneficjent środków finansowych przekazanych przez firmy zrzeszone w INFARMIE, wyraża zgodę na publikację danych o transferze środków finansowych.
 4. PTU oświadcza, że środki przekazane przez Firmy będące członkami INFARMY nie zostaną wykorzystane na pozamerytoryczne elementy programu.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Urologiczne
Ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

Biuro Kongresowe
Iwona Sribniak – dyrektor
e-mail: kongresptu@ptu.net.pl

Magdalena Tyburczy
e-mail: m.tyburczy@ptu.net.pl