Regulamin Udziału Firm

REGULAMIN 51. KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO

Organizator: Polskie Towarzystwo Urologiczne (PTU)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kongres ma charakter zamknięty, mogą w nim wziąć udział wyłącznie osoby posiadające zgodę Organizatora na ustalonych przez niego zasadach.
 2. Organizator zakłada, że 51. Kongres Naukowy będzie miał charakter stacjonarny, jednakże w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej, a co za tym idzie – zmiany przepisów dotyczących obostrzeń – kongres odbędzie się w formie hybrydowej.
 3. Uczestnikami Kongresu mogą być osoby uprawnione do wystawiania recept oraz osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi, a także studenci ostatnich lat medycyny, posiadający ważną legitymację studencką i osoby związane zawodowo z tematyką Kongresu, w tym przedstawiciele sponsorów, w szczególności wystawcy i partnerzy Kongresu Naukowego PTU.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników, w tym reprezentantów Firm biorących udział w 51. Kongresie Naukowym PTU. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 5. Wybrane przepisy niniejszego Regulaminu, w szczególności przepisy porządkowe oraz dotyczące bezpieczeństwa, obowiązują również firmy pracujące na zlecenie Wystawców (np. firmy zewnętrzne budujące stoiska, dostarczające sprzęt na stoiska, obsługujące stoiska). Za działania tych firm Wystawca odpowiada jak za działania własne.
 6. Firma pragnąca wziąć udział w kongresie jest zobowiązana do odesłania do Biura Kongresowego PTU podpisanego Regulaminu. W razie niespełnienia tego warunku wszelkie zgłoszenia i rezerwacje będą nieważne, a administrator sieci usunie je z systemu.
 7. W sprawach związanych z udziałem firm w kongresie należy kontaktować się z dyrektorką Biura PTU, Iwoną Sribniak (tel. 22 845 69 18, kongresptu@ptu.net.pl).

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONGRESIE / REJESTRACJA PRZEDSTAWICIELI I GOŚCI FIRMY

 1. Rejestracja przedstawicieli oraz gości Firm jako uczestników zjazdu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej kongresu. Adres strony: kongres2021.pturol.org.pl
 2. W zależności od liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji, jednak nie wcześniej niż 1 października 2021 r.
 3. Osoba dokonująca rejestracji na Kongres bierze na siebie obowiązek dokonania opłaty rejestracyjnej. Zgłoszenie będzie brane pod uwagę̨ dopiero po wpłynięciu odpowiedniej wpłaty, chyba że postanowiono inaczej na mocy podpisanej Umowy pomiędzy PTU a Firmą.
 4. W razie rejestracji lub realizacji płatności po 24 września 2021 r. uczestnik nie ma gwarancji otrzymania kompletu materiałów konferencyjnych.
 5. PTU zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia większej liczby przedstawicieli Firmy, która nie wykupi powierzchni wystawienniczej lub innych świadczeń ujętych w ofercie kongresowej.

III. OPŁATY REJESTRACYJNE

 1. Wysokość opłaty rejestracyjnej jest uzależniona m.in. od statusu zgłoszonego uczestnika oraz daty dokonania przelewu, a nie zgłoszenia uczestnictwa lub rejestracji. Kwoty podane w poniższej tabeli są kwotami brutto.
 2. Opłata „E-pakiet” obowiązuje wyłącznie w przypadku organizacji Kongresu w formie hybrydowej.


 3. Grupa Do 12.09.2021 Od 13.09.2021
  do 10.10.2021
  Od 11.10.2021
  OPŁATA REJESTRACYJNA (brutto)
  Członkowie PTU* 700 zł 800 zł 900 zł
  Członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU 500 zł 550 zł
  Osoby niebędące członkami PTU, w tym przedstawiciele firm** 850 zł 900 zł
  Fizjoterapeuci urologiczni 150 zł 200 zł
  Pielęgniarki 150 zł 200 zł
  Studenci medycyny 100 zł 150 zł
  UROCZYSTA KOLACJA (brutto)
  Uczestnik*** 200 zł 250 zł

  *Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 700/500 zł pod warunkiem opłacenia w terminie, tj. do 31 marca 2021 roku, składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób nie będących członkami PTU.

  ** W Kongresie mogą wziąć udział przedstawiciele firm, które wykupią powierzchnię wystawienniczą lub inne świadczenia sponsorskie.

  *** Za osobę towarzyszącą (dotyczy wyłącznie udziału w Kolacji) nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel (pracownik) firmy uczestniczącej w Kongresie.

 4. Zgodnie ze Statutem PTU Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Urologicznego są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
 5. Prawo do upustu w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej mają członkowie rzeczywiści PTU, którzy ukończyli 70. rok życia.
 6. Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (2 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 15 lipca 2021 została zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).
 7. Weryfikacji statusu uczestników dokonuje pracownik Biura PTU na podstawie aktualnej bazy członków PTU.
 8. Przedstawiciele firm w ramach opłaty kongresowej (fee) mają zagwarantowane następujące świadczenia ze strony PTU:
  • wstęp na obrady,
  • materiały kongresowe,
  • lunche w dniach 21-22 października 2021.

IV. ZAKWATEROWANIE

Hotel Double Tree by Hilton 
Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa

Rezerwacje: Doubletreewarsaw.reservations@hilton.com
Koszt pokoju 1-osobowego - 360 PLN+VAT za dobę ze śniadaniem,
Koszt pokoju 2-osobowego - 425 PLN+VAT za dobę ze śniadaniami.
Hotel Boss
Ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa

Katarzyna Parzyszek
Event Manager
Tel. +48 22 51 66 319, Tel. kom. +48 506 381 571
e-mail: katarzyna.parzyszek@hotelboss.pl

V. ZGODNOŚĆ Z KODEKSEM PRZEJRZYSTOŚCI (INFARMA)

 1. Polskie Towarzystwo Urologiczne, wychodząc naprzeciw firmom zrzeszonym w INFARMIE, oświadcza, że z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpi do INFARMY o wydanie certyfikatu (tzw. Certyfikacja wydarzeń naukowych).
 2. Wszyscy uczestnicy Kongresu otrzymają identyfikatory. Ich wzory graficzne będą uzależnione od statusu uczestnika (identyfikator dla osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących obrót produktami leczniczymi będzie się różnił od identyfikatorów pozostałych uczestników).
 3. Organizator Kongresu prześle przed Kongresem wzory identyfikatorów do firm zrzeszonych w INFARMIE.
 4. PTU, jako beneficjent środków finansowych przekazanych przez firmy zrzeszone w INFARMIE, wyraża zgodę na publikację danych o transferze środków finansowych.
 5. PTU oświadcza, że środki przekazane przez Firmy będące członkami INFARMY nie zostaną wykorzystane na pozamerytoryczne elementy programu.

VI. STOISKA FIRM - PRZEPISY PORZĄDKOWE / BEZPIECZEŃSTWO EKSPONATÓW

 1. Wszyscy uczestnicy kongresu są zobowiązani do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i porządkowych ustalonych przez gospodarza obiektu.
 2. Montaż stoisk będzie możliwy 20 października 2021 zgodnie z opracowanym przez Biuro Kongresowe PTU szczegółowym planem montażu.
 3. Demontaż stoisk będzie można rozpocząć w ostatnim dniu kongresu, wyłącznie po zakończeniu obrad.
 4. Wystawcy są zobowiązani do sprzątania stoisk we własnym zakresie. Organizator kongresu zapewni dostęp do pojemników na odpady.
 5. Budowa stoisk oraz montaż urządzeń powinny być przeprowadzane i zakończone w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, w szczególności zdrowiu i życiu osób przebywających na terenie obiektu.
 6. Prace związane z budową stoiska (malowanie, przycinanie, szlifowanie) powinny być ograniczone do minimum. Wystawcy budujący stoiska we własnym zakresie (zlecenie zewnętrzne) są zobowiązani do dostarczenia stoiska na teren obiektu w postaci elementów gotowych do zamontowania.
 7. Wykonawca stoiska jest zobowiązany do pozostawienia swobodnego dostępu do urządzeń technicznych, tj. rozdzielni elektrycznych, hydrantów.
 8. Urządzenia prezentowane przez Wystawcę powinny posiadać świadectwa oceny zgodności z wymaganymi normami, dotyczącymi zwłaszcza bezpieczeństwa, a także atesty, o których mowa w przepisach przeciwpożarowych. Powyższe dotyczy również materiałów, z których jest wykonane stoisko.
 9. Wszelkie urządzenia i instalacje elektryczne muszą odpowiadać wymogom Polskiej Normy PN-IEC-60364 oraz powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami „Budowy urządzeń elektroenergetycznych".
 10. Wystawcy są zobowiązani do wyłączania zasilania swojego stoiska każdorazowo przed opuszczeniem stoiska.
 11. W czasie kongresu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych w salach obrad oraz na stoiskach.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ / UBEZPIECZENIE / OCHRONA

 1. PTU nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu wystawców, spowodowane przez osoby trzecie, z winy poszkodowanego lub z powodu działania siły wyższej.
 2. Wystawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody w mieniu Centrum Kongresowego, spowodowane działaniem osób pracujących na jego rzecz przy budowie lub demontażu stoiska oraz swoich pracowników będących uczestnikami kongresu.
 3. Opisu i oceny szkody dokonuje przedstawiciel Centrum Kongresowego w obecności przedstawiciela PTU oraz Wystawcy i / lub wykonawcy stoiska, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokole szkody.
 4. Wystawca we własnym zakresie ubezpiecza swoje mienie, stanowiące wyposażenie stoiska.
 5. Wystawca we własnym zakresie ubezpiecza z tytułu odpowiedzialności cywilnej osoby pracujące na jego rzecz przy budowie i demontażu stoiska.
 6. PTU ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków osoby zarejestrowane jako uczestnicy kongresu (z wyłączeniem osób, które zarejestrują się on site).
 7. PTU zapewnia ochronę miejsca obrad i powierzchni wystawienniczej podczas kongresu, tj. w dniach 21-23 paździenika 2021 r.

VIII. STOISKO FIRMY – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. O lokalizacji stoisk decyduje Biuro Kongresowe PTU w porozumieniu z Wystawcą.
 2. Wystawca może zlecić zabudowę stoiska Polskiemu Towarzystwu Urologicznemu lub firmie zewnętrznej.
 3. W przypadku budowania stoiska przez firmę zewnętrzną Wystawca ma obowiązek:
  1. powiadomić o tym Biuro Kongresowe PTU w nieprzekraczalnym terminie 31 lipca 2021 r., a także podać nazwę firmy budującej stoisko i dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za montaż i demontaż stoiska (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu),
  2. przekazać wizualizację stoiska w nieprzekraczalnym terminie 10 września 2021 r. do firmy KOREKT EVENT DESIGN (email: korekt@korekt.pl), odpowiedzialnej za oprawę scenograficzną kongresu i nadzór nad powierzchnią wystawienniczą,
  3. wykonać instalację elektryczną zgodnie z przepisami „Budowy urządzeń elektroenergetycznych" (PTU sporządzi na podstawie zgłoszonego przez Firmy zapotrzebowania na prąd plan elektryczny i dostarczy prąd na stoisko (1 przyłącze, 2 kW – bezpłatnie); Firmy podłączają urządzenia znajdujące się na stoisku we własnym zakresie,
  4. Firmy, których stoiska będą wymagały podłączenia większej liczby przyłączy, przyłącza 32 A lub rozdzielni prądu, ponoszą koszty przyłączenia ww. urządzeń. PTU wystawi fakturę VAT na podstawie planu elektrycznego zatwierdzonego przez elektryka oraz cennika gospodarza obiektu. Cennik, o którym mowa w poprzednim zdaniu, zostanie Państwu przekazany w oddzielnym trybie.
 4. Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 metrów.
 5. Żadne elementy konstrukcyjne, eksponaty czy dekoracje nie mogą przekraczać przyznanej Firmie powierzchni wystawienniczej ani obowiązującej wysokości zabudowy. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wymiarów stoiska (ze szczególnym uwzględnieniem ustalonej wysokości) Organizator zażąda usunięcia tych elementów. W przypadku braku możliwości zdemontowania elementów scenograficznych przekraczających ww. wysokość na Wystawcę zostanie nałożona kara finansowa w wysokości 50% kosztów wynajętej powierzchni.
 6. Materiały informacyjne oraz reklamowe dotyczące Firmy i jej działalności mogą znajdować się wyłącznie na stoisku Firmy albo w teczkach kongresowych. Materiały pozostawione w innych miejscach będą usuwane przez obsługę.
 7. Wystawca pragnący zatrudnić osoby do obsługi swojego stoiska (w charakterze hostess / obsługi technicznej) jest zobowiązany do:
  1. uzyskania zgody Biura Kongresowego PTU,
  2. nadesłania, najpóźniej w terminie 14 dni przed Kongresem, e-maila zawierającego imię i nazwisko osoby pełniącej rolę hostessy (członka obsługi technicznej).

   Uwaga! Zgłoszenia dokonywane na miejscu będą traktowane jak zgłoszenia pełnopłatne. Oznacza to, że osoby zatrudnione przez Wystawcę jako hostessy (obsługa techniczna) nie zostaną wpuszczone na teren wystawy firm, jeśli Wystawca nie zobowiąże się na piśmie do uiszczenia opłaty w wysokości 850 zł za każdą osobę zgłoszoną po ww. terminie.
 8. Ustala się następujące limity dotyczące liczby hostess obsługujących stoisko firmy:
  1. dla firm, które wykupią od 6 do 15 metrów kwadratowych – maks. 3 osoby,
  2. dla firm, które wykupią powyżej 15 metrów kwadratowych – maks. 4 osoby.
 9. Osoby pełniące rolę hostess mają prawo wstępu wyłącznie na teren powierzchni wystawienniczej.
 10. Przekazanie powierzchni wystawienniczej Wystawcy nastąpi pod warunkiem uregulowania przed kongresem wymaganych należności, wynikających z zamówienia lub z zawartej Umowy.

IX. MATERIAŁY REKLAMOWE / IMPREZY TOWARZYSZĄCE / CATERING

 1. Firma chcąca umieścić materiały informacyjne lub reklamowe w teczkach kongresowych musi zawczasu uzyskać akceptację Zarządu Głównego PTU.
 2. Podobną akceptację należy uzyskać w przypadku zamówienia dotyczącego emisji spotu reklamowego podczas obrad kongresu.
 3. Nie zezwala się na organizowanie przez firmę jakichkolwiek imprez towarzyszących (np. spotkania towarzyskie, wycieczki) podczas całego kongresu.
 4. Nie zezwala się na wprowadzanie na teren obiektu własnego cateringu. Firmy pragnące zamówić poczęstunek (kawa, kanapki itd.) powinny kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z gospodarzem obiektu: Beata Nojszewska (Beata.Nojszewska@hilton.com), tel. (22) 278 00 66, 534 708 463

X. REZYGNACJA Z UDZIAŁU / REZYGNACJA Z POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ

 1. W przypadku zastąpienia osoby rezygnującej z udziału w kongresie inną osobą (zgłoszoną po 12 września 2021 r.), stawka opłaty rejestracyjnej będzie naliczana zgodnie z tabelą opłat – patrz tabela opłat (pkt III).
 2. 2. W razie rezygnacji uczestnika i niezgłoszenia w jego miejsce kolejnej osoby obowiązują następujące stawki opłat:
  1. rezygnacje zgłoszone w terminie do 5 września 2021 r. – nastąpi zwrot poniesionych kosztów w wysokości 100% opłaty rejestracyjnej;
  2. Rezygnacje zgłoszone w terminie 6 września – 30 września 2021 r. upoważniają do zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej;
  3. po 1 października 2021 r. nie przysługuje zwrot kosztów.
 3. 3. Rezygnacja firmy ze stoiska oraz innych świadczeń, zgłoszona po 12 września 2021, skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 50% zamówionego świadczenia. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po tym terminie PTU wystawi fakturę opiewającą na 60% zamówionego świadczenia.

XI. FAKTURY PROFORMA

 1. W przypadku konieczności wystawienia proformy, stawka opłaty rejestracyjnej będzie równa stawce obowiązującej w dniu dokonania zgłoszenia plus umówiony termin płatności, np. 14 dni. Zatem, jeśli uczestnik zostanie zarejestrowany 12 września, to stawka opłaty rejestracyjnej na fakturze proforma będzie równa stawce obowiązującej w dniu 26 września.

XII. SIŁA WYŻSZA

 1. Siła wyższa oznacza nagłe zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Organizatora, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania w całości lub w deklarowanej formie i zakresie, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia. Zdarzeniem takim są̨ w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki, epidemie oraz akty organów władzy i administracji państwowej – np. ogłoszenie żałoby narodowej. W przypadku Kongresu siłą wyższą̨ może być́ także nagła, niemożliwa do przewidzenia niewydolność Centrum Konferencyjnego spowodowana np. zalaniem, pożarem czy inną awarią.
 2. W niezależnych od Organizatora przypadkach – spowodowanych siłą wyższą̨ – Organizator może podjąć́ decyzję o odwołaniu lub zmianie miejsca i terminu Kongresu. Organizator nie ponosi wówczas odpowiedzialności za korzyści utracone przez Firmy z tego tytułu oraz nie pokrywa utraconych kosztów, jakie Firma poniosła w związku ze zmianami opisanymi powyżej.
 3. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn zależnych od Organizatora wniesiona opłata jest zwracana Uczestnikom w całości.
 4. W przypadku zmiany miejsca lub terminu Konferencji z przyczyn zależnych od Organizatora Firma może podjąć́ decyzję o odstąpieniu od uczestnictwa w Kongresie, a wniesiona opłata jest mu zwracana w całości.
 5. Zwrotu opłaty dokonuje się na konto bankowe, z którego przelew był wykonany. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej.